Radio i Telewizja POMOST jest apolityczne i awyznaniowe. Naszym celem jest tworzenie struktur i rozruch nowych oddziałów nadawczych i oddziałów Radio intelewizji "POMOST" a co za tym idzie nowych stałych miejsc pracy i chociaż w minimalnym stopniu zatrzymać emigracje młodych zdolnych ludzi z kraju.

Kultura, obok gospodarki i bezpieczeństwa, zaczyna urastać do roli "trzeciego filaru" w polityce krajowej i zagranicznej.Radio i Telewizja POMOST, spełniając pionierską rolę w różnych dziedzinach stosunków międzyludzkich , służąc integracji społeczeństw i utrzymaniu dialogu między nimi. W dobie globalizacji polityka kulturalna Radia i telewizja POMOST staje się dobrym nośnikiem wartości kulturowych - sprzyja dialogowi w społeczeństwie, umożliwiając poznawanie i przyswajanie wartości oraz dokonań innych oraz promowanie dorobku na arenie krajowej jak i międzynarodowej. Ma to szczególne znaczenie obecnie, gdyż nazbyt często nasz kraj postrzegany jest w świecie przez pryzmat historycznych i kulturalnych stereotypów. Proponujemy też wymianę kulturalną miedzy innymi krajami .W naszej radiostacji Radio Pomost działają zespoły muzyczne,teatry,kabarety,malarze,aktorzy filmowi i wiele innych artystów szeroko pojętej kultury. Promocja kultury nie powinna opierać się jedynie na jednokierunkowej informacji o dorobku kulturalnym kraju, jego wydarzeniach artystycznych, ale być wieloaspektową, różnorodną infrastrukturą, umożliwiającą syntetyczny wgląd w ich dokonania w różnych dziedzinach.

Bezpośrednim celem polityki kulturalnej Radio i telewizji Pomost jest prezentacja szeroko pojętej kultury polskiej, reagowanie na potrzeby i oczekiwania jej odbiorców, wzbudzanie ich zainteresowania oraz ułatwianie dostępu do krajowego dziedzictwa kulturowego. Celem pośrednim jest obiektywizacja wizerunku kultury w coraz szerszych kręgach odbiorców, a zwłaszcza w miejscach istotnych dla polskiej społeczności. Adresatem naszych działań są środowiska kulturalne, intelektualne,opiniotwórcze i społeczne.W związku z tym Radio Pomost proponuje koncerty Polskich zespołów o różnym nurcie muzycznym,kabaretów,teatrów,orkiestr symfonicznych,piosenkarzy i innych podmiotów związanych o podobnym nurcie.Mamy wiele podmiotów o różnym nurcie intelektualnym w naszym radio i telewizji.

Zajmujemy się też promowaniem zespołów muzycznych,piosenkarzy,zespołów teatralnych,filmowych i.t.d o wybitnych talentach na arenie krajowej gdzie mamy szerokie kontakty i możliwości do tego rodzaju promocji.Radio i telewizja POMOST jak sama nazwa wskazuje łączy i prowadzi do wspólnego celu Naszym celem jest propozycja współpracy z państwami na całym świecie,wymiana kulturalna, współpraca i promowania kultury Polskiej i zagranicznej,co za tym idzie organizowanie w zamian za wszelkiego rodzaju dotacje i reklamy w naszym radio i telewizji koncerty,festyny,wystawy i inne promocje kulturalne. Zapraszamy też do udziału w naszych projektach nie wątpliwie dające satysfakcje i wspaniałą reklamę firmom, i innym podmiotom pragnące podnieść do wysokiego poziomu kulturę krajową , co możemy zapewnić organizację każdego projektu kulturalnego na światowym poziomie a co za tym idzie efektywną reklamę i prezentację firmy w Polsce i na całym świecie.

Proposals of Polish Radio end TV POMOST

Radio and Television POMOST is apolitical and awyznaniowe. Our goal is to create structures and start new branches broadcasters and radio stations of the intelligence "POMOST" and thus new ones permanent jobs and although to a minimum stop the emigration young talented people from the country.

Culture, apart from economy and security, is beginning to grow the role of the "third pillar" in domestic and foreign policy.Radio and Television POMOST, fulfilling a pioneering role in the various fields of human relations, to integrate societies and maintain dialogue between them. In the day Globalization of cultural policy Radio and television POMOST becomes a good medium Cultural values - fosters dialogue in society, enabling Learn and appreciate the values and achievements of others and promote your accomplishments in the national and international arena. This is of particular importance now, Because too often our country is seen in the world through the prism historical and cultural stereotypes. We also offer cultural exchanges among other countries. In our radio station Radio Bridge there are teams musicals, theaters, cabarets, painters, film actors and many other artists widely understood culture. The promotion of culture should not be based solely on One-way information on the cultural achievements of the country, its events but a multifaceted, diverse infrastructure, They provide a synthetic insight into their accomplishments in various fields.

Direct cultural policy of the Radio and Television Bridge is a presentation of broadly understood Polish culture, responding to needs and expecting its audience, attracting their interest and facilitating access to national cultural heritage. The indirect goal is Objectivization of the image of culture in increasingly wider audiences, a especially in places important for the Polish community. Addressed by ours The activities are cultural, intellectual, opinion-forming and social Due to this, Radio Pomost offers concerts of Polish bands of different genres music, cabarets, theaters, symphony orchestras, singers and others Related entities are similar. We have many entities with different currents in our radio and television.

We also promote teams musicians, singers, theatrical teams, filmmakers, and so on Talent in the national arena where we have extensive contacts and opportunities for this type of promotion.Radio and TV POMOST as the name suggests links and leads to Our goal is to propose cooperation with countries around the world cultural exchanges, cooperation and promotion of Polish culture and foreigners, thus organizing in exchange for All kinds of subsidies and advertising in our radio and television concerts, festivals, exhibitions and other cultural promotions. We also invite you to participate in our projects no Doubtful giving satisfaction and great advertising to companies and other entities We want to raise the national culture to a high level, which we can provide the organization of every cultural project on the world level and so on Goes to effective advertising and presentation of the company in Poland and around the world.

www.radiopomost.pl

www.tvpomost.radiopomost.pl